Regulamin Konkursu pod nazwą „Wygraj zaproszenie na Kongres”

dla Klientów Maleszko.edu

Art. 1.[Konkurs]

Konkurs prowadzony jest pod nazwą „Wygraj zaproszenie na Kongres” („Konkurs”) na zasadach wynikających z niniejszego regulaminu konkursu (dalej jako „Regulamin Konkursu”).

Art. 2. [Definicje]

 • Organizator Konkursu oznacza Urszula Grabowska-Maleszko, prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Maleszko.edu, ul. Odkryta 1A, 03-140 Warszawa, NIP 966-141-72-62
 • Zwycięzcy Konkursu to osoby, które zgodnie z Art. 4 Regulaminu Konkursu mogą być jego Uczestnikami oraz które po spełnieniu wszystkich warunków uczestnictwa w Konkursie zostały nagrodzone przez Komisję Konkursową na zasadach wskazanych w 7 Regulaminu Konkursu.
 • Komisja Konkursowa oznacza  zespół  osób  wyznaczonych  przez  Organizatora  Konkursu  do czuwania nad prawidłowym przebiegiem Konkursu. Komisję stanowią: Urszula Grabowska Maleszko i Eliza Snowacka
 • Zaproszenie do  udziału  w  Konkursie  oznacza  informację  o  Konkursie,  którą  ogłoszono  na zasadach wskazanych w 3.
 • Zgłoszenie konkursowe oznacza odpowiedź na pytania konkursowe i napisanie jej w komentarzu pod postem.

Art.3 [Informacja o konkursie]

Informacja o Konkursie zostanie udostępniona przez Organizatora Konkursu poprzez zamieszczenie wpisu  promującego  konkurs  na  profilu  Maleszko.edu  na  Facebook.com

Art.4. [Uczestnicy Konkursu]

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, które odpowiedzą na pytanie konkursowe.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora Konkursu i ich najbliżsi, przez co należy rozumieć małżonka, wstępnego, zstępnego, rodzeństwo, powinowatych w tej samej linii lub stopniu, osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz ich małżonkowie, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu.

Art. 5. [Zasady uczestnictwa w Konkursie]

Aby móc ubiegać się o nagrodę należy polubić profil Maleszko.edu na Facbooku ,  odpowiedzieć na pytania konkursowe i swoją odpowiedź napisać w komentarzu pod postem.

Art. 6.[Czas trwania konkursu]

Konkurs rozpoczyna się dnia 16.11.2016  roku o godz.14:00 i kończy w dniu 18.11.2016 roku o godzinie 17:00.

Art. 7.[Zasady przyznawania nagród]

 1. Komisja powołana przez Organizatora Konkursu, na posiedzeniu w dniu 21.11.2016 roku, wybierze Zwycięzców Konkursu spośród osób, które spełnią wszystkie warunki opisane w niniejszym Regulaminie wymagane do ubiegania się o nagrodę.
 2. Nagrody otrzymają 2 osoby które udzielą najciekawszej odpowiedzi na zadane  pytanie.
 3. Imiona i nazwiska Zwycięzców Konkursu zostaną uwidocznione w protokole Komisji Konkursu wraz ze wskazaniem przyznanej im nagrody.
 4. Uczestnik konkursu może dokonać jednego Zgłoszenia konkursowe
 5. Uczestnik Konkursu, który spełnił wszystkie warunki formalne uczestnictwa w Konkursie oraz został laureatem konkursu zgodnie z postanowieniami 7 ust. 1-3 powyżej, może otrzymać tylko jedną nagrodę spośród nagród wskazanych w Art. 8 ust. 1.
 6. Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje uprawnienie do przeniesienia swoich praw związanych z wygraną na inne osoby bez zgody Organizatora Konkursu.
 7. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo przeznaczenia nieprzyznanych bądź nieodebranych nagród na inne cele.

Art.8. [Nagrody]

 1. Nagrodami w konkursie są 2 podwójne zaproszenia na VI Polish Businesswoman Congress, który odbędzie się 25-26 listopada 2016r.  w hotelu Gromada Lotnisko, ul. 17 Stycznia 32
 2. Organizator Konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy Konkursu.
 3. Za wygraną nagrodę nie przysługuje ekwiwalent pieniężny lub zamiana jej na inne świadczenia.
 4. Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje prawo reklamacji otrzymanej nagrody w zakresie jej: wyglądu, rozumianego jako kolor, kształt itp.; gabarytów, rozumianych jako wielkość i waga; opakowania, w którym Zwycięzca Konkursu odbiera nagrodę.
 5. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych powstałych po odbiorze nagrody przez Zwycięzcę Konkursu.
 6. Reklamacje w zakresie objętym niniejszym ustępem należy kierować do Organizatora Konkursu na adres wskazany w niniejszym  Regulaminie Konkursu.

Art. 9.[Powiadomienie Zwycięzców Konkursu]

 1. Zwycięzcy konkursu zostaną poinformowani w wiadomości prywatnej na FB.
 2. Na Organizatorze  Konkursu  spoczywa  obowiązek  wydania  nagród   Zwycięzcom  Konkursu. Nagrody będą wydawane w siedzibie Maleszko.edu przy ulicy Odkrytej 1a w Warszawie w terminie od dnia 22.11.2016r.
 3. W przypadku nieodebrania nagrody w wyznaczonym terminie, nagroda zostanie przeznaczona na inne cele Organizatora Konkursu, a prawo Zwycięzcy Konkursu do ubiegania o jej wydanie wygasa.
 4. Organizator Konkursu, nie zwracają kosztów związanych z odbiorem nagrody.
 5. W wypadku rezygnacji z odbioru nagrody Organizator Konkursu nie będzie zobowiązany do wypłaty równowartości nagrody w środkach pieniężnych, jak również nie będzie zobowiązany do pokrycia jakichkolwiek kosztów poniesionych w związku z tym przez jakiekolwiek osoby.

Art. 10.[Reklamacje i skargi dotyczące rozstrzygnięcia konkursu]

 1. Reklamacje lub skargi ze strony Uczestników Konkursu dotyczące organizacji i przebiegu Konkursu powinny być składane w formie pisemnej najpóźniej do dnia 22 listopada 2016 roku na adres:Maleszko.edu, Odkryta 1a, 03-140 Warszawa
 2. Reklamacje lub skargi składane w formie pisemnej powinny zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika Konkursu, numer telefonu kontaktowego, jak również dokładny opis podstaw reklamacji lub skargi oraz podpis Uczestnika Konkursu.
 3. Po otrzymaniu reklamacji lub skargi, Komisja rozpatrzy ją w terminie 30 dni od daty otrzymania takiej reklamacji lub skargi.
 4. Decyzja Komisji w przedmiocie reklamacji lub skargi jest ostateczna i wiążąca.

Art. 11.[Postanowienia końcowe]

 1. Zgodnie z  ustawą  o  ochronie  danych  osobowych,  z  dnia  29  sierpnia  1997  roku  (Dz. 2002/101/926 z późn. zm.) informacje uzyskane od Uczestników Konkursu w tym również za pośrednictwem systemu komputerowego Organizatora Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu w celu przeprowadzenia Konkursu i dostarczenia nagród.
 2. Przystąpienie do Konkursu i tym samym podanie danych jest dobrowolne.
 3. Każdy z uczestników Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawianie.
 4. Każdy z biorących udział w Konkursie, poprzez przystąpienie do Konkursu akceptuje warunki niniejszego regulaminu.
 5. Konkurs nie jest organizowany z udziałem ani też wpierany przez właściciela serwisu Facebook.com. Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.